MISJA

Misja Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki. Odzwierciedla ona najważniejsze przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa jako spółki komercyjnej działającej na rzecz instytucji państwowych – a w szczególności zabezpieczenia interesów Państwa i wspierania działania resortu Obrony Narodowej.

Misją Spółki jest strategiczne partnerstwo z Polskimi Siłami Zbrojnymi RP, reprezentowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, w zakresie zaspokajania potrzeb instytucji wojskowych poprzez świadczenie profesjonalnych usług budowlano – remontowych, w tym budownictwa specjalistycznego.

WIZJA

Wizja Spółki to wyraz najważniejszych kierunków jej rozwoju oraz określenia sposobu, w jaki Spółka będzie dochodzić do celów strategicznych związanych z kompleksowym wsparciem potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.

Mamy ambicję, aby AMW SINEVIA była dostawcą pierwszego wyboru usług dla naszego głównego Klienta – Sił Zbrojnych RP i innych jednostek resortu Obrony Narodowej. Chcąc osiągnąć powyższe, dążymy do zapewnienia kompleksowej obsługi procesu inwestycyjnego poczynając od projektowania i wykonania prac budowlanych i kończąc na konserwacji i utrzymaniu obiektów.
Spółka zamierza być:

  • największym dostawcą usług budowlano-remontowych poprzez zwiększenie realizacji zadań,
  • liderem dostaw usług modernizacji systemów ciepłowniczych oraz usług utrzymania czystości poprzez zwiększanie liczby obsługiwanych kompleksów wojskowych,
  • dostawcą innych usług administracyjnych i logistycznych poprzez dywersyfikację usług dla podmiotów wojskowych.

Aby osiągnąć taką pozycję kluczowymi czynnikami sukcesu dla nas będą terminowość, jakość, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz efektywność kosztowa. Wiąże się to z optymalizacją potencjału wykonawczego opartego na własnych zasobach ludzkich o odpowiednich kompetencjach oraz nowych zasobach sprzętowych. Istotna jest również sprawna komunikacja oraz wysoka efektywność organizacji.

Jesteśmy gotowi na dalszy rozwój współpracy z naszym głównym Klientem w ramach realizacji przedsięwzięć specjalnych.

CELE

Głównym celem strategicznym Spółki jest utrzymanie gotowości do realizacji zadań inwestycyjnych zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostki podległe i nadzorowane przez resort obrony narodowej. Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczy głównie tych o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności objętych klauzulami niejawności. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, utrzymywanym
w czasie pokoju, gotowość Spółki do realizacji zadań, o których mowa wyżej, nastąpi poprzez zwiększenie potencjału technicznego, zasobów ludzkich i usprzętowienia, przy optymalnej organizacji i zaangażowaniu sił własnych.

Aktualności