OGŁOSZENIE O PRZETARGU
AMW SINEVIA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Paderewskiego 6 ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

AMW SINEVIA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Paderewskiego 6 (NIP 701-03-03-102, REGON 142989877) tel. 22 101-21-00 do 03, fax 22 101-21-04, e-mail: biuro@amwsinevia.pl www.amwsinevia.pl na podstawie dokumentu pt. „Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim” (dalej Zasady)

 

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki w obrębie 0035 8, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, obejmującej działkę o nr ewid.: 56/17 (powstałą na skutek podziału nieruchomości o nr ewid. 56/5 na dwie działki o nr ewid. 56/17 i 56/18), o pow. 2010 m², zabudowanej budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy 481,76 m², o powierzchni użytkowej 712,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1N/00072414/5

 

Pełna treść i szczegóły ogłoszenia – link
Zasady zbywania aktywów trwałych – link