AMWSINEVIA SP. Z O.O. OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki
w obrębie 0035 8, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, obejmującej działkę o nr ewid.: 56/17
(powstałą na skutek podziału nieruchomości o nr ewid. 56/5 na dwie działki o nr ewid. 56/17 i 56/18),
o pow. 2010 m², zabudowanej budynkiem o funkcji niemieszkalnej o powierzchni zabudowy 699 m²,
o powierzchni użytkowej 723,02 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1N/00072414/5

 

Szczegóły oferty
Ogłoszenie
Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o