I. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) korzystać z pełni praw publicznych,
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
6) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” albo złoży pisemne zobowiązanie  do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
8) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-7 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
9) posiadać wiedzę w zakresie określonym w pkt II.

II. Kandydat powinien posiadać wiedzę w zakresie:

a) działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
b) zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
d) zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) zasad nadzoru właścicielskiego,
g) planowania zadań i zasobów.

III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden 
z następujących warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata):

1) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem korespondencyjnym, adresem e-mail i numerem telefonu do kontaktu,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia,
5) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
6) oświadczenie o:
a) akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
f) nie spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego
7) krótką (max. 2 strony A4) koncepcję funkcjonowania Spółki AMW SINEVIA Sp. z o. o.

Ocena spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego pozostawiona jest Radzie Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. Decyzja Rady Nadzorczej w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu.

V. Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 9:00 za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. (Kancelaria, I piętro) lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres:

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

VI. O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki. Zgłoszenie doręczone po terminie jest odrzucane, nie podlega rozpatrzeniu i zostaje odesłane bez otwierania wewnętrznej koperty.

VII. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu 
o postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym wymogu wskazanego w pkt VIII poniżej, nie podlegają rozpatrzeniu i zostają odesłane do adresata.

VIII. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o. o.” Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** („*” – numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/20, 2/20 … 20/20).

IX. Jedna osoba może brać udział tylko w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym na członka zarządu.

X. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 03.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.

XI. Rada Nadzorcza, poinformuje telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail kandydatów spełniających wymogi formalne, o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Spółki w dniach 16.06.2020 – 
19.06.2020 w godzinach od 12:00 do 19:00. Niestawienie się kandydata na wyznaczoną rozmowę kwalifikacyjną z jakichkolwiek przyczyn jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XII. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wyłoni najlepszych kandydatów na stanowiska Wiceprezesów Zarządu spośród osób spełniających kryteria formalne określone niniejszym Regulaminem.

XIII. Informacje o Spółce można uzyskać osobiście w dniach 25, 26 oraz 27 maja 2020 r. 
w godzinach 09:00 – 15:00 w siedzibie Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o., tj.:

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

XIV. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania), bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów. Decyzje podjęte przez Radę Nadzorczą w w/w zakresie nie podlegają zaskarżeniu.

 

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie