Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna.

 

 

Drewno opałowe i użytkowe liściaste i iglaste w postaci dłużyc w ilości 706,49 m3 znajdujące się w miejscowści Warszawa-Wesoła.

Przedmiotem sprzedaży jest drewno okrągłe w postaci dłużyc o różnej długości i średnicy. Jest to drewno liściaste i iglaste. Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w formularzu cenowym i operacie brakarskim, z wyłączeniem drewna mało wymiarowego. Drewno znajduje się w m. Warszawa Wesoła ul Okuniewska 1, 05-075 Warszawa. Cena wywoławcza wynosi 50 zł netto za 1 m3.

Wygra ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, wygrywający (Kupujący) zobowiązany będzie do zapłaty ceny i odebrania na własny koszt z miejsca składowania całości towaru tj. ilości znajdującej się w formularzu cenowym. Kryterium oceny 100 % cena nie niższa niż cena wywoławcza.
W przypadku, gdy kilu Oferentów zaoferowało taką samą cenę zostaną zaproszeni do złożenia ponownych ofert. Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się z przedmiotem sprzedaży.

Termin wykonania zobowiązania 15.09.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż wymagany, oferta zostanie odrzucona.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 12.08.2020 r. z dopiskiem „Konkurs ofert – drewno”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

AMW Sinevia sp. z o. o. zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
AMW Sinevia sp. z o.o. zastrzega możliwość przerwania procedury sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za szkodę z tego tytułu po stronie Oferenta.
AMW Sinevia sp. z o.o zastrzega również możliwość unieważnienia wyboru Oferty w przypadku nieuzyskania zgody Inwestora na sprzedaż.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert .
Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Oględzin drewna można dokonać pod adresem Warszawa Wesoła ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Łukaszem Chmielowiczem tel. 695 382 912 lub z Panem Przemysławem Czopikiem tel. 607 607 813.

 

Ogłoszenie – link
Operat brakarski I – link
Operat brakarski II – link
Formularz ofert – link
Formularz cenowy – link