Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna.

 

Drewno liściaste i iglaste w ilości 538,56 m3 znajdujące się w miejscowości Warszawa-Wesoła.

Przedmiotem sprzedaży jest drewno okrągłe w postaci dłużyc o różnej długości i średnicy. Jest to drewno liściaste i iglaste. Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w formularzu cenowym i operacie brakarskim, z wyłączeniem drewna mało wymiarowego. Cena wywoławcza wynosi 160 zł netto za 1 m³.

Wygra ten uczestnik który zaoferuje najwyższą cenę, wygrywający ( Kupujący) zobowiązany będzie do kupienia i odebrania na własny koszt od Sprzedającego całości towaru tj. ilości znajdującej się w formularzu cenowym.

Kryterium oceny 100 % cena nie niższa niż cena wywoławcza Sprzedającego. Odbiór drewna w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert.

W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje taką samą cenę zostaną oni zaproszeni do złożenia ponownych ofert.

Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się z przedmiotem sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż  wymagany, oferta zostanie odrzucona.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 21.10.2021 r. z dopiskiem „Konkurs ofert – drewno”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl w terminie 21 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

AMW SINEVIA Sp. z o.o zastrzega również możliwość unieważnienia wyboru Oferty w przypadku nieuzyskania zgody Inwestora na sprzedaż drewna.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert .

Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy.

Oględziny drewna można dokonać pod adresem ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Łukaszem Chmielowiczem tel. 695 382 912 .

 

 

Ogłoszenie – link
Operat brakarski  – link
Operat brakarski 2  – link
Formularz ofert – link
Formularz cenowy – link