Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą AMW SINEVIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 6

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 spółki pod firmą AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

–  badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 1. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.” w terminie do dnia 22 września 2021 roku, do godz. 15:00 pod adresem:

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ofertę należy przesłać na ww. adres za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście
w siedzibie spółki w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 6, w Kancelarii, I piętro.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki. Oferty przekazane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
  a) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  b) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki;
  c) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
  d) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. Listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 2. informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :
 • formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
 • wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • liczby biegłych rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę,
 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdania finansowe zostały zbadane przez oferenta, w tym z branży, w której działa Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 1. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 2. cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt.3,
 3. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 4. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,
 5. rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.
 6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania ustala się do 31 marca 2022 roku.
 7. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania ustala się do 31 marca 2023 roku.
 8. Kryteriami oceny ofert będą:
 9. cena oferty – waga 60 %.
 10. liczba biegłych rewidentów zatrudnionych na umowę o pracę badających sprawozdania finansowe Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. – waga 10 %
 11. doświadczenie firmy audytorskiej:
 • w badaniu sprawozdań finansowych na rynku – waga 15 %
 • w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych w branży,
  w której działa Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. – waga 15 %
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021 roku w siedzibie spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6.
 2. Oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 3. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne dwuletnie okresy.
 4. Informacje niezbędne do przygotowania oferty można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem biuro@amwsinevia.pl lub telefonicznie (22) 101 21 00.
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
 6. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Link do ogłoszenia – Ogłoszenie