Administratorem Danych Osobowych zwanym dalej „ADO”, jest Spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. I. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000392868;

Inspektorem Ochrony Danych w AMW Sinevia Sp. z o.o. jest Pani Krystyna Antoszkiewicz, e-mail: krystyna.antoszkiewicz@amwsinevia.pl, tel.: 607 403 670

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej: „RODO”.

Spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób masowy, dane są wykorzystywane jedynie do realizacji zadań związanych z działalnością firmy i zgodnie z nowymi wymogami (art. 6, ust 1) oznacza to niezbędność przetwarzania do kontaktu lub zawarcia lub wykonania umowy.

Ew. realizacja Państwa praw dotyczące osób fizycznych czyli Państwa w rozumieniu RODO, możliwa jest mailowo poprzez adres rodo@amwsinevia.pl lub biuro@amwsinevia.pl oraz bezpośrednio poprzez Kancelarię Spółki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. Prawo żądania od ADO dostępu do danych osobowych: tzn. osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak jest ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wymienionych w obowiązkach informacyjnych. Taka osoba ma również prawo do otrzymania kopii DO (za kolejne kopie ADO może zażądać opłaty w rozsądnej wysokości), w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: tzn. osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, na podstawie informacji, którą dostarczy do Odpowiedzialność za aktualność i prawdziwość danych spoczywa na osobie, której dane dotyczą i która je dostarcza ADO.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwane prawem do bycia zapomnianym): tzn. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ADO usunięcia dotyczących jej danych. ADO ma obowiązek to wykonać chyba, że inne przepisy nakazują mu przechowywanie danych przez określony czas. ADO ma obowiązek poinformowania, które dane, dlaczego i jaki czas przechowuje.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: tzn. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość oraz w przypadku gdy są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. prawo do przenoszenia danych: tzn. osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ADO oraz ma prawo wysłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. (Warunek: przetwarzanie na podstawie zgody lub umowy i w sposób zautomatyzowany)
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, z wyjątkiem kiedy ADO wykaże, że przetwarzanie jest prawnie uzasadnione lub podstawa przetwarzania jest nadrzędna wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą.
  7. możliwość wniesienia skargi na działania ADO wobec danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

AMW SINEVIA Sp. z o.o.